WWW.CONTECHCENTER.COM İÇİN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi") Barbaros Mah. Ardıç Sok. Kent Plus Etap 4 Sitesi Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Edman Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (“Edman”) ile Edman’a ait www.contechcenter.com isimli internet sitesine üye olma talebinde bulunan Üye (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

Edman ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen;

Edman Hizmetleri: Edman’ın İnternet Sitesi aracılığı ile İnternet Sitesi Kullanıcı, Üye ve Hizmet Sağlayıcı(lar)’a sunmuş olduğu işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanım Koşulları’nda belirtilen hizmet ve uygulamaları,

Hizmet Sağlayıcı: Edman ile arasındaki sözleşme kapsamında İnternet Sitesi üzerinden kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı ilanlar aracılığıyla ürün ve hizmetlerini site üyelerine tanıtma ve arz etme imkanına haiz olan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

İçerik: İnternet Sitesi’nde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, belge, yazı, dosya, resim, video, rakam ve bunlarla sınırlı olmaksızın görsel, yazımsal ve işitsel tüm imgeleri,

İnternet Sitesi: Her türlü hakkı Edman’a ait olan ve Edman’ın hizmetlerini sunduğu www.contechcenter.com alan adına sahip elektronik ticaret platformunu,

Kullanıcı: Herhangi bir suretle İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan İnternet Sitesi’ni kullanan tüm gerçek veya tüzel kişileri,

Üye: Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak sureti ile İnternet Sitesi’ne üye olan İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlerden Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları’nda yer alan koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

Üyelik: İnternet Sitesi’ne üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen, işlem sırasında talep edilen bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde İnternet Sitesi’ne girilmesi akabinde Edman’ın onayı ve ilgili Kullanıcı’ya bu hususta bilgilendirme yapılması ile kazanılan statüyü, ifade eder.

3. SÜRE

Üye tarafından İnternet Sitesi’ne üye olmak için gerekli olan bilgilerin girilmesi ve Üye tarafından siteye girilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile birlikte üyelik işlemi tamamlanacak olup; o an itibariyle işbu Üyelik Sözleşmesi yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği takdirde süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

4. İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLER

4.1. Edman, kendisine ait İnternet Sitesi üzerinden Hizmet Sağlayıcılar ile Üyeler’i bir araya getiren çevrimiçi ve Üyeler’e Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından sunulan ürünler ve hizmetler hakkında bilgi edinme imkânı sunan sanal bir platform sağlamaktadır. Edman Hizmetleri,  İnternet Sitesi aracılığı ile Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından sunulan ürünler ve hizmetler hakkında Kullanıcı veya Üye’nin bilgi edinmesi amacıyla gerekli mecrayı sağlamaktan ibarettir.

Edman, Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından Edman Veritabanı’na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle Edman Veritabanı üzerinden Üye tarafından görüntülenebilmesini sağlamaktadır.

Şüpheye mahal vermemek adına, Edman, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatını haiz olup; hiçbir surette Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından tanıtımı yapılan ürünlerin satıcısı, sağlayıcısı, sunucusu, ifa edicisi sıfatını haiz değildir. Aynı şekilde Edman, Hizmet Sağlayıcı’nın bayisi, acentesi, temsilcisi, iş ortağı ve/veya vekili olarak da addedilemez.

Bu kapsamda Edman’ın, İnternet Sitesi’ni kullanan, İnternet Sitesi üzerinden ürünlerini tanıtan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya başkaca bir durumun söz konusu olup olmadığını araştırmak hususunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.3. Edman yukarıda belirtilen hizmetleri değiştirme, kaldırma ve bu hizmetlere yenilerini ekleme hakkını haiz olduğu gibi, üyeliği ve ücretiz hizmetleri ücretli hale getirme hakkına da sahiptir.

4.4. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni kabul etmek suretiyle İntenet Sitesi’nde Edman tarafından kullanıma sunulan hizmetlere, içeriklere, uygulamalara ve güvenliğe ilişkin her türlü beyanı kabul etmiş olduğunu ve bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa riayet etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

EDMAN, KULLANICI/ÜYELER İLE HİZMET SAĞLAYICILAR ARASINDA KURULABİLECEKHUKUKİ İLİŞKİDEN, BU HUKUKİ İLİŞKİNİN TARAFLARA İZAFE ETTİĞİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEN VE BU HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN TARAFLARCA GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRİLMESİNDEN HİÇBİR SURETLE SORUMLU DEĞİLDİR. KULLANICI/ÜYELER, HİZMET SAĞLAYICILAR İLE GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ İŞLEMLERE İLİŞKİN OLARAK 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE SAİR MEVZUATTAN DOĞAN TÜM HAKLARINI SAİR MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE HİZMET SAĞLAYICILAR’A KARŞI KULLANABİLECEKTİR. İŞBU SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR MADDESİ VE EDMAN TARAFINDAN SUNULAN HERHANGİ Bİ HİZMET EDMAN’IN ARACI HİZMET SAĞLAYICI SIFAINA BERTARAF EDECEK ŞEKİLDE VE/VEYA EDMAN’IN SORUMULULUĞUNU DOĞRUACA ŞEKİLDE YORUMLANAZ.

5. ÜYELİK İŞLEMLERİ

5.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, Üyelik esnasında talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Edman tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir.

5.2. Üye, işbu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu bilgilerin tümünün doğru ve gerçek bilgilerden ibaret olduğunu; Üye tarafından hatalı bilgi paylaşılması halinde bu nedenle Edman’a herhangi bir sorumluluk izafe edilmesinin mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu minvalde Üye, üyelik esnasında beyan ettiği e-posta adresinin ve telefon numarasının kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, aksi halde doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu, bu nedenle Edman’a herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresinin, telefon numarasının 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde, telefon numarasında meydana gelecek değişiklikleri Edman’a derhal bildirmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Edman’a, Üye tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan üyelik bilgileri ve sair bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.3. Edman, Üye statüsünün kazanılması ve İnternet Sitesi’ne Üye olunması için bir takım şartlar belirleme, belirlemiş olduğu şartları değiştirebilir, üyeliği ücretli hale getirebilir, bir takım hizmetleri ücrete tabi yapabilir, İnternet Sitesi üzerinden sunulan herhangi bir hizmeti ücretli hale getirebilir. Edman tüm şartlar tam olarak yerine getirilse dahi ilgili Kullanıcı’yı üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haizdir. Edman, Üyelik başvurusunu herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilecek olup; Üyelik başvurusu kabul edilmeyen Kullanıcı, Edman’dan herhangi bir iddia veya talepte bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Üyelik başvurusunun onaylanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ve İnternet Sitesi’nin ilgili kısımlarında Üyelik statüsüne tanınan hak ve yükümlülükler ile bağlı olmaktadır. Üye, Üyelik ile ilgili işlemlerini Edman Üyelik Hesabından gerçekleştirebileceği gibi; Edman Üyelik Hesabı üzerinden üyeliğini iptal ederek, Üyelik statüsünü sonlandırabilecektir.

5.5. Edman, gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliği sona erdirebileceği gibi; üyeliği sona eren Kullanıcı’nın yapacağı Üyelik talebini reddedebilecektir. Bu durumda Edman'a karşı herhangi bir iddia veya talep öne sürülemez.

5.6. Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye ait olup, bu durumda Edman işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tüm tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla derhal ve tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

6. İNTERNET SİTESİ’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Üye, İnternet Sitesi’nin kullanımında, işbu Üyelik Sözleşmesi’ne, İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanım Koşulları’na, İnternet Sitesi’nda belirtilen tüm koşullara, T.C. Kanunları ile yürürlükteki her türlü mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak ve adap kurallarına uygun hareket edeceğini; Edman’ın ve/veya başkaca 3. şahıs gerçek veya tüzel kişilerin şahsi veya ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına halel getirecek, hukuka aykırı nitelik taşıyacak, suç teşkil edebilecek, işlem, eylem ve davranışlardan kaçınacağını, İnternet Sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, hukuka aykırı bir amaçla, başkalarının haklarına tecavüz teşkil edecek ve/veya bu nitelikte bir sonuca sebebiyet verecek şekilde kullanamaz. Üye, İnternet Sitesi üzerinden yapmış olduğu her türlü işlem ve eylemlerinden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu, bu işlem ve eylemlerinden dolayı Edman’ın sorumluluğuna gidilemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

6.3. Üye, diğer Kullanıcı, üye ve ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ni kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran eylemlerde bulunamaz, veri tabanlarını veya sunucuları otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz, kilitleyemez, yanıltıcı ve/veya hileli herhangi bir davranış veya girişimde bulunamaz. İşbu maddede anılan hususların ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluk Üye’ye aittir.

6.4. Üye, İnternet Sitesi’nde yer alan resimleri, metinleri, videoları, listeleri, katalog, tanıtım, ilan, bilgi, içerik, tasarım, kod ve yazılımları, görsel ve işitsel imgeleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın veri tabanında yer alan herhangi bir bilgi veya içeriği kısmen veya tamamen kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, paylaşamaz ve her ne suretle olursa olsun işleyemez, bunları kullanarak başkaca bir içerik oluşturamaz, derleyemez, başkaca mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlayamaz, başka veritabanlarına aktaramaz, başkaca veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz, İnternet Sitesi üzerindeki ilanlara link vermek de dâhil olmak üzere bu sonucu doğuracak eylemlerde bulunamaz.

6.5.  İnternet Sitesi’ni veya İnternet Sitesi’nin herhangi bir kısmını, kısmen veya tamamen değiştirmek, bozmak, yetkisiz şekilde kullanmak, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmak, herhangi bir yöntem kullanarak API protokollerini kırmaya çalışmak, İnternet Sitesi sistemlerinin çalışmasına müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak, bu amaçla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmak, İnternet Sitesi parametrelerine izinsiz olarak erişmek veya bu parametreleri üçüncü kişilerle paylaşmak, İnternet Sitesi üzerinde robot, örümcek, web crawler, otomatik program, data crawling (veri taraması), data mining (veri madenciliği) ve benzeri screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmak ve bu amaçla girişimlerde bulunmak, diğer Kullanıcı ve üyelerin verilerine veya yazılımlarına izinsiz şekilde ulaşmaya çalışmak, İnternet Sitesi’nin iletişim veya teknik sistemlerini engellemek, bozmak ya da benzer şekilde müdahale etmek maksadıyla sistemlere erişim sağlamaya çalışmak ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın her ne suretle olursa olsun İnternet Sitesi’ni, herhangi bir içeriği veya sistemi işbu Üyelik Sözleşmesi’nde veya İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanım Koşulları’nda belirtilen sınırlar dışında kullanmak hukuka aykırı ve yasaktır.  

Böyle bir durumun tespiti halinde Edman, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebilecek, Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanımına son verilebilecek ve İnternet Sitesi’nin bu Üye tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. İşbu maddeye, Kullanım Şartları’nda belirtilen koşullara ve/veya yasal düzenlemelere aykırı kullanımın tespiti durumunda Edman’ın, kanundan ve sair mevzuattan doğan dava, takip ve yetkili makamlara şikayet hakkı dahil tüm hakları saklıdır. Üye anılan nitelikte kullanımlar sonucu Edman ve/veya başkaca kişi/kurumlar nezdinde oluşan zarar ve taleplerden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

6.6. Üye, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü hasar, zarar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarardan bahisle Edman’ın sorumluluğuna gidilemeyeceğini bildiğini ve bu yönde bir iddia ile Edman'dan tazminat veya başkaca herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.7. Edman, Üye’ye, herhangi bir Kullanıcı veya Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’ne veya İnternet Sitesi’nde yer alan Kullanım Koşulları’na uygun hareket edeceği yönünde bir garanti veya taahhütte bulunamaz ve İnternet Sitesi’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir iddia, zarar veya talepten sorumlu tutulamaz.

6.8. Üye, İnternet Sitesi’ne giriş yapmak için kullandığı şifre ve bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden münhasıran sorumludur. Söz konusu bilgi ve şifrelerin kullanım hakkı bizzat ilgili Üye’ye ait olup; Üye bu bilgileri ve şifreyi 3. şahıs gerçek ya da tüzel kişilerle ve/veya başkaca kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Üye’nin bu husustaki yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan Edman’ın hiçbir suretle sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği hususunda herhangi bir def'i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi’nin içeriği yalnızca “olduğu şekilde” ve “mevcut haliyle“ esasına dayanılarak sunulmaktadır. Edman’ın, İnternet Sitesi’ne hatasız veya kesintisiz şekilde çalışacağına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüdü olmadığı gibi; İnternet Sitesi’nin amaca uygunluğu, İnternet Sitesi’ne erişim veya İnternet Sitesi’nin kullanımı neticesinde Üye’nin belli bir sonuca ulaşması/ulaşamaması hususunda da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Edman, İnternet Sitesi’nin kesintiye uğramasından, İnternet Sitesi’nde yaşanacak herhangi bir gecikme, aksaklık ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir başarısızlıktan veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

6.10. İnternet Sitesi üzerinden verilen linkler aracılığı ile erişilen başkaca web siteleri ve portallar ile bu portallarda yer alan içerik ve sunulan hizmetlere ilişkin Edman’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.11. Üye, İnternet Sitesi’ne erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Kullanıcı ve üyelerin gizli bilgilerine de izinsiz ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluk kendisine aittir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle, İnternet Sitesi üzerinden verdiği tüm bilgilerin ve/veya üyelik ilişkisinin devamında herhangi bir suretle Edman’a verdiği tüm kişisel verilerinin, elektronik veya diğer ortamlarda verilen/verilecek bilgilerin, Edman tarafından ve Edman’ın ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, devralınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, elde edilebilir hale getirilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde herhangi bir suretle işlenmesine, bu hususta Edman tarafından çeşitli mecralar üzerinden aydınlatılmış ve yasal hakları hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Edman, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

7.1. Üye, IP adresi, tarih/saat vb. bilgileri İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği bilgisi, tarayıcı (browser) tipi, domain tipi, çerez (cookie) kayıtları gibi İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı verilerinin Edman tarafından mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle kullanılabileceğini, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, tasnif edilip, muhafaza edilebileceğini, paylaşabileceğini, aktarılabileceğini, ifşa edebileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini bilmekte ve bu hususa muvafakat etmektedir.

Edman, İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı verileri, Kullanıcı güvenliğini sağlamak, yükümlülüklerini ifa etmek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek, profilleme ve istatistiksel çalışmalar yapmak, alışkanlık ve beğeniler kapsamında kişiye yönelik teklif ve hizmetler sunmak, talep ve şikayet süreçlerinin yönetmek, kendi süreçlerini iyileştirme amacıyla gerekli değerlendirme ve araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak gibi amaçlarla bizzat işleyebilir, bu hususlarda işbirliği içinde olduğu firmalara aktarım yapabilir ve bu durumda bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Üye bilgileri işlenebilir.

7.2. Edman, Üye’ye özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek amacıyla İnternet Sitesi’ne teknik vasıtalarla (görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, Kullanıcı davranışları vb.) belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirebilmektedir. (“Çerezler/Cookies”)  Üye, bu çerezleri kaldırabilir veya isteğe bağlı çerezleri reddedebilir. Ve fakat Üye bu durumda İnternet Sitesi’nin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. “Edman” markası ve logosu, www.contechcenter.com isimli İnternet Sitesi’nin ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm ögeleri, İnternet Sitesi’nin tasarımı, yazılımı ve bu çerçevede Edman tarafından oluşturulan/oluşturulacak her türlü marka, logo, tasarım, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Edman’ın mülkiyetindedir. Edman,  kendi mülkiyetinde olan fikri hakların, telif haklarının, marka ve tasarım haklarının ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin Üye dahil herhangi bir 3. şahıs tarafından her ne suretle olursa olsun elde edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, sergilenmesine, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, kopyalanmasına, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasına, üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ve/veya bu unsurları içerecek şekilde herhangi bir çalışma yapılmasına kesinlikle izin vermemektedir.

Bu kapsamda Üye, İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerinde Edman’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, yukarıda belirtilen nitelikte ve/veya bu sonucu doğurabilecek her türlü eylemden beri duracağını, Edman’ın bu haklarına halel getirecek her türlü davranıştan kaçınacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Üye’nin her ne sebeple olursa 8.1. maddede anılan yükümlülüklerine hareket etmesi halinde Edman’ın işbu Üyelik Sözleşmesi’ni herhangi bir mehil vermeksizin derhal feshetme ve üyeliği sonlandırma hakkı saklı olup; ayrıca Edman’ın fesih hakkını kullanıp kullanmamasından bağımsız olarak Üye, Edman nezdinde doğan ve/veya başkaca 3. şahısların uğradığı maddi-manevi her türlü zararı herhangi bir yargı kararı istihsaline gerek olmaksızın ilk talepte nakden ve defaten her türlü gider, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretiyle birlikte derhal karşılamakla yükümlü olacaktır. Edman’ın 5848 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuattan doğan her türlü hakkı saklıdır.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Edman, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değiştirilen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

10. MÜCBİR SEBEP

Edman’ın Sözleşme konusu yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve Edman’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında işbu Edman sorumlu olmaz.

11. MUHTELİF HÜKÜMLER

11.1. Üye, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); Edman’ın defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2. Edman, Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu e-posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle Üye ile iletişim kuracaktır Üye e-posta adresinde ve/veya telefon numarasında meydana gelecek değişikliği yazılı olarak veya İnternet Sitesi üzerinden Edman’a bildirmediği takdirde, bildirmiş olduğu e-posta adresine/telefon numarasına yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını; kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını ve bu yükümlülüğün ihlali nedeniyle meydana gelecek zararlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez.

11.4. Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir.

11.5. Üyelik Sözleşmesi’nden doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

11.6. Taraflar'dan herhangi birisinin işbu Üyelik Sözleşmesi'nde anılan haklarından birisini kullanmaması, mezkur haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

11 (onbir) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle Taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.