1. TARAFLAR

1.1 Edman Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (“Edman”)

Adres: Barbaros Mah. Ardıç Sok. Kent Plus Etap 4 Sitesi Ataşehir/İstanbul
Vergi Dairesi: Kozyatağı           
Vergi Numarası: 324 072 4424
MERSİS Numarası: 0324072442400001
E-posta: info@edman.com.tr
Telefon: +90 538 2520332   

1.2 [●] (“Tedarikçi”)

Adres: [●]
Vergi Dairesi: [●]               
Vergi Numarası: [●]
T.C Kimlik No: [●]
MERSİS Numarası: [●]
Telefon: [●]
E-posta: [●]

Edman ve Tedarikçi işbu Sözleşme kapsamında ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de belirtilen;

Tedarikçi: İşbu Sözleşme’nin tarafı olmak sureti ile İnternet Sitesi üzerinden ürünlerini tanıtacak gerçek ve/veya tüzel kişiyi
İnternet Sitesi: www.contechcenter.com alan adına sahip internet sitesini
Kullanıcı/Üye: Edman ile arasında münakid Üyelik Sözleşmesi kapsamında İnternet Sitesi’ne üye olan ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanan gerçek ve/veya tüzel kişiyi
Sözleşme: İşbu Tedarikçi Sözleşmesi’ni
Ürün/ler: Tedarikçi tarafından Edman’ın veritabanına yüklenen ve Kullanıcı/Üye’ye tanıtımı yapılacak ürün veya hizmetleri

ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Edman, www.contechcenter.com isimli internet sitesinin sahibi olup; İnternet Sitesi’ne Tedarikçiler tarafından yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle Kullanıcı/Üye tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir. Tedarikçi ise Ürünler’i İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcı/Üye’ye tanıtmak arzusundadır.

İşbu Sözleşme’nin konusu Tedarikçi’nin İnternet Sitesi aracılığı ile yürüteceği tanıtım faaliyetlerine, İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemlerin ve Ürünler’in İnternet Sitesi aracılığı ile Kullanıcı/Üye’ye tanıtılmasına ilişkin hususların ve Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Tedarikçi, İnternet Sitesi’nde Edman tarafından kullanıma sunulan hizmetlere, içeriklere, uygulamalara ve güvenliğe ilişkin her türlü beyanı kabul etmiş olduğunu ve bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa riayet etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. HİZMET SAĞLAYICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Tedarikçi, İnternet Sitesi’nde tanıtacağı Ürünler ile ilgili gerekli bilgi ve mesleki tecrübeye sahip olduğunu kabul etmiştir. Ürünler’in T.C Kanunlarına ve sair mevzuata uygun şekilde olması, kalitesi, Kullanıcı/Üye bilgisine sunulması, Tedarikçi’nin Ürünler’in gerektirdiği kanuni yeterlilikleri haiz olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın Ürünler’e ve Ürünler’in tanıtımına ilişkin her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluk Tedarikçi’ye ait olup; bu hususta başta tüketici mevzuatından doğan iddiaları olmak üzere Kullanıcı/Üye’nin her türlü iddia ve taleplerinin muhatabı münhasıran Tedarikçi’dir. Bu çerçevede Tedarikçi tarafından tanıtılacak Ürünler’e ilişkin Edman’a herhangi bir iddia ve/veya talep yöneltilmesi durumunda, Tedarikçi derhal sorumluluğu üstlenecek ve Edman’ın bu iddia ve taleplerden beri kılınması adına gerekli tüm işlemleri yapacaktır. Buna rağmen, Edman’ın herhangi bir gerçek/tüzel kişiye ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına her ne ad altında olursa olsun bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Tedarikçi bu bedeli kendisine yapılan bildirimin akabinde derhal ve en geç 3(üç) gün içerisinde Edman’a ödeyecektir. Edman’ın mezkur bedelin tahsili adına her türlü takas ve mahsup hakkı ile işbu maddede anılan sebeplerle uğradığı maddi-manevi her nevi zararların tazmini adına kanundan ve sair mevzuattan doğan diğer tüm hakları saklıdır.

4.2. İnternet Sitesi üzerinden ürünlerinin tanıtımını yapan Tedarikçi, öncesinde, Edman tarafından kendine tahsis edilen alanda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurmakla mükellef olup; mezkûr bilgilerdeki değişikliklere ilişkin güncellemeler, Tedarikçi tarafından değişikliğin gerçekleştiği gün yapılacaktır. Bu hususta her türlü sorumluluk Tedarikçi üzerindedir.

i. Tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı için gerekli bilgiler: Ticaret unvanı, işletme adı, tescilli marka adı bilgileri, tebligata elverişli KEP adresi, esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için vergi kimlik numarası, merkez adresi ve onaylanmış telefon numarası, internet sayfası alan adı, Ürünler’in fotoğrafları, Ürünler’in videosu, Ürünler hakkında açıklamalar, referans bilgileri, logo

ii. Tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı için gerekli bilgiler: Adı ve soyadı, TC Kimlik numarası, ikametgâhının bulunduğu il, merkez adresi ve onaylanmış telefon numarası, internet sayfası alan adı, Ürünler’in fotoğrafları, Ürünler’in videosu, Ürünler hakkında açıklamalar, referans bilgileri

4.3. Tedarikçi, Edman’ın Tedarikçi tarafından tanıtımı yapılan Ürünler’in kalitesi, yasal mevzuat, objektif veya sübjektif herhangi bir norm ve/veya kritere uygunluğu yönünden Kullanıcı/Üye’ye karşı Tedarikçi’nin garantörü konumunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

4.4. Tedarikçi İnternet Sitesi üzerinden tanıtımı yapacağı Ürünler ile ilgili hata, ihmal veya kusur derecesine bakılmaksızın Kullanıcı/Üye’nin ve/veya 3. şahıs gerçek ve/veya tüzel kişilere uğradığı her türlü zararlara ilişkin olarak ileri sürülebilecek zarar ve ziyan iddialarının hukuki, mali ve diğer tüm neticelerinin kendi sorumluluğu altında bulunduğunu, işbu neticelerden Edman’ın sorumlu tutulamayacağını, Edman’ın söz konusu zararları ödemesi halinde, bütün neticelere ilişkin olarak Edman’ın kendisine rücu hakkı bulunduğunu ve ilgili tutarları talep üzerine Edman’a derhal ödeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Tedarikçi, Ürünler’in İnternet Sitesi üzerinden tanıtımının yapılabilmesi adına gerekli olan hukuki, ticari, mali ve vergisel tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tedarikçi’nin bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair Edman tarafından talep edilen her türlü belge ve kayıt Tedarikçi tarafından Edman’a derhal ibraz edilecektir. Tedarikçi, resmi mercilere karşı her türlü vergi ve sigorta primi ödeme borcunun, beyanname verme, bildirim yapma, defter tutma veya benzeri her türlü kanuni sorumluluğun bağımsız bir tacir olarak kendi sorumluluğunda olduğunu ve İnternet Sitesi üzerinden tanıtımını yaptığı Ürün’e ilişkin her türlü yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Tedarikçi, işbu maddede anılan yükümlülüğüne aykırı davranışlarından hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu ve bu nedenle Edman nezdinde doğacak her türlü zararı tazminle mükellef olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Tedarikçi, İnternet Sitesi üzerinden ürünler kapsamında Kullanıcı/Üye’ye karşı bizzat sorumlu olacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Tedarikçi, yasal mevzuat ve işbu Sözleşme’nin kendisine izafe ettiği yükümlülük ve sorumlukları gizlemeyecek, bu hususta 3. şahısları yanıltmayacak ve bu sonucu doğuracak her türlü davranıştan imtina edecektir. Bu minvalde Tedarikçi, işbu Sözleşme’de anılan yükümlülükleri ile ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarına ve/veya 3. Şahıs gerçek veya tüzel kişilere hiçbir suretle Edman’ı muhatap göstermeyecek, Edman’a sorumluluk izafe edecek her türlü yaklaşımdan ve davranıştan beri duracaktır.

4.7. Tedarikçi, işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme süresi sona erdikten sonra dahi; Edman’ın ticari itibarını zedeleyecek veya Edman’ı zarara uğratacak her türlü davranıştan kaçınmayı taahhüt etmektedir.

5. İNTERNET SİTESİ’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Tedarikçi, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hasar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle Edman'dan tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.2. Edman, İnternet Sitesi’nin içeriğini ve/veya kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme veya bu hizmetlere yenilerini ekleme hakkını haizdir.

5.3. Tedarikçi, İnternet Sitesi kullanımında ve İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, İnternet Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, T.C. Kanunları ile yürürlükteki her türlü mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini; İnternet Sitesi üzerinden yaptığı tüm işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Tedarikçi, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde kullanamaz. Tedarikçi, Kullanıcı/Üyelerin ve/veya diğer tedarikçilerin İnternet Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz ve kilitleyemez, verileri yanıltıcı hileli girişimlerde bulunamaz. Aksi davranış halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk Tedarikçi’ye aittir.

5.5. Tedarikçi, İnternet Sitesi’ne giriş yapmak için kullandığı şifre ve bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden münhasıran sorumludur. Tedarikçi, bu bilgileri ve şifreyi 3. şahıs gerçek ya da tüzel kişilerle ve/veya başkaca kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Tedarikçi, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği hususunda herhangi bir def'i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Ürünler, Ürünler’e ilişkin fotoğraflar ve videolar, açıklamalar ve bilgiler Tedarikçi tarafından İnternet Sitesi’ne yüklenecektir. Yüklenen verilerin Edman tarafından incelenmesi akabinde tüm bu veriler Kullanıcı/Üye’nin erişimine açılmış olacaktır. Ürünler’in, verilerin Edman tarafından incelenmesi, onaylanması hiçbir şekilde Ürünler’in, verilerin içeriklerinin, yasalara uygunluğunun vb. hususların Edman tarafından onaylandığı şeklinde yorumlanamayacak olup, Edman’ın sorumluluğunu doğurmayacaktır.

5.7. Edman, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

5.8. Edman’ın, İnternet Sitesi’nin hatasız veya kesintisiz şekilde çalışacağına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüdü olmadığı gibi; İnternet Sitesi’nin amaca uygunluğu, İnternet Sitesi’ne erişim veya İnternet Sitesi’nin kullanımı neticesinde Tedarikçi’nin belli bir sonuca ulaşması/ulaşamaması hususunda da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Edman, İnternet Sitesi’nin kesintiye uğramasından, İnternet Sitesi’nde yaşanacak herhangi bir gecikme, aksaklık ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir başarısızlıktan veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

5.9. İşbu Sözleşme ile Tedarikçi’nin Ürünler’ine münhasırlık hakkı tanınmamakta olup, Edman Tedarikçi ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve aynı ürünlere sahip olan 3. kişilere de İnternet Sitesi’nde yer verebilecektir. Tedarikçi İnternet Sitesi’nde konumlandırılması ile ilgili Edman tarafından verilen herhangi bir taahhüt bulunmadığını ve bu husustaki her türlü hakkın Edman’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. MALİ HÜKÜMLER

Tedarikçi tarafından Edman’a işbu Sözleşme kapsamında ödenecek bedeller Sözleşme ekinde belirlenmiştir.

Edman işbu Sözleşme’de hizmetleri değiştirme, kaldırma ve bu hizmetlere yenilerini ekleme hakkını haiz olduğu gibi, üyeliği ve ücretsiz hizmetleri ücretli hale getirme, ücretlerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına da sahiptir.

7. FİRMA’NIN SORUMLULUKTAN MUAFİYETİ

Edman, Ürünler’in İnternet Sitesi üzerinden tanıtımının yapılması hususunda aracı hizmet sağlayıcı statüsüne sahip olup; Kullanıcı/Üye ile Tedarikçi arasında kurulacak mesafeli satış sözleşmesinin tarafı değildir. Bu minvalde Edman’ın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat kapsamında, Tedarikçi tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmak hususunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. İnternet Sitesi üzerinden tanıtımı yapılan Ürünler’in Tedarikçi tarafından kanun ve sair mevzuata uygun şekilde sunulması, Tedarikçi’nin Sözleşme konusu Ürünler’in gerektirdiği kanuni/mesleki yeterlilikleri haiz olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın Ürünler’e ve Ürünler’in tanıtımına ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Tedarikçi’ye ait olup; Edman’a sorumluluk izafe edilmesi mümkün değildir.

8. GİZLİLİK

Taraflar, birbirlerine ait işyeri sırlarını, ticari bilgilerini, müşteri portfoyünü, yazılı birikimlerini ve diğer bilgi ve belgelerini veya diğer taraf ve/veya İnternet Sitesi hakkında kendi yorumlarını internet, e-posta ve diğer yollarla üçüncü kişilerle paylaşamaz, yayınlayamaz. Taraflar, diğer tarafın bilgisi dâhilinde veya dışında, her ne şekilde olursa olsun öğrenmiş bulunduğu her türlü bilginin diğer tarafın ticari rakibi olsun veya olmasın başkaları tarafından öğrenilmesini engelleyecek her türlü tedbiri almayı, diğer taraf ile haksız rekabet yaratacak eylemlerden kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, diğer tarafa veya Kullanıcı/Üye’ye ait olan elektronik ve diğer ortamlardaki bilgileri korumak ile yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmemesinden doğabilecek her türlü zarardan Taraflar kusurları oranında sorumludur.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1. Tedarikçi, ticari faaliyetleri kapsamında ve/veya bunun dışında herhangi bir suretle erişim sağladığı/sağlayabileceği üçüncü kişilere ait kişisel verileri Edman’ın ve/veya veri sahibinin yazılı onayı olmaksızın elde etmeyeceğini, yazılı, sesli ya da görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağını, kaydetmeyeceğini, muhafaza etmeyeceğini, açıklamayacağını, aktarmayacağını ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde işlemeyeceğini; her ne suretle olursa olsun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı hareket etmeyeceğini; aksi bir durumun Sözleşme’nin esaslı ihlali niteliği taşıyacağını, yine sayılanlarla sınırlı olmaksızın bu durumda Tedarikçi’nin, Edman’ın söz konusu ihlal sebebiyle oluşabilecek maddi, manevi tüm zararlarını tazminle ve bu nedenle Edman’a yansıtılan idari para cezalarını ilk talepte ve nakden Edman’a ödemekle yükümlü olacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir.

9.2. Tedarikçi, Sözleşme kapsamında, Edman ile arasındaki ticari ilişkinin işleyişi ve devamı için gerekli olan, yasal olarak tutulması gereken her türlü kişisel veriyi Edman’a sağlamayı, bu verilerin Tedarikçi tarafından Edman’a hiç ve/veya usulüne uygun şekilde sağlanmaması nedeniyle, Edman’ın yasal yükümlülüklerini yerine getirememesinden ve bu nedenle Edman nezdinde doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Tedarikçi, Sözleşme kapsamında, Edman ile arasındaki ticari ilişkinin işleyişi ve devamı için gerekli olan, yasal olarak tutulması gereken ve/veya bunun dışında herhangi bir sebeple Tedarikçi tarafından Edman’a verilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun) kapsamında kişisel veri niteliği taşıyan şahsına ait her türlü bilginin Kanun’a uygun olarak,

i. elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, elde edilebilir hâle getirilmesine, sınıflandırılmasına, kullanılmasına ve kullanılmasının engellenmesine;
ii. Edman ile Tedarikçi arasındaki ticari ilişkinin, bu ticari ilişkiden doğan faaliyetlerin ve Edman’a ilişkin çeşitli uygulamaların yürütülmesi, raporlama ve analizlerin yapılması, Edman tarafından sağlanacak faydaların belirlenmesi, resmi ve idari mercilerin taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesine ve Edman’ın iştirakleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunun dışında yurt içinde veya yurt dışında başkaca 3. şahıs gerçek/tüzel kişiler ile ve resmi-idari mercilere aktarılmasına, paylaşılmasına,
iii. Edman’ın meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda ve/veya Edman tarafından yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla ve Sözleşme sona erse dahi ilgili mevzuatın Edman’ı saklamakla yükümlü kıldığı süreler dâhilinde yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine; sair amaçlarla sms, telefon, e-posta ve sair iletişim yöntemleriyle kendisiyle iletişime geçilmesine;
iv. her türlü reklam ve tanıtım araçları ile Edman’a ait internet ortamlarında ve sosyal medya hesaplarında kullanımına

açıkça onay ve rıza verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

10. SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu Sözleşme Taraflarca karşılıklı olarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve Taraflar’dan herhangi biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

11. FESİH

11.1. Taraflar dilediği takdirde, işbu Sözleşme’yi 1 (bir) ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunarak her zaman, herhangi bir sebep bildirme zorunluluğu olmaksızın, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altına girmeksizin ve derhal hüküm doğurmak üzere tek taraflı olarak feshedebilir. Tedarikçi, bu durumu bilmekte ve peşinen kabul etmekte olup; işbu sebeple Edman’dan tazminat, kar kaybı ve herhangi bir ad altında hiçbir bedel talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tedarikçi Sözleşme’nin feshine ilişkin taleplerini 1(bir) ay önceden İnternet Sitesi üzerinden hesabından ve/veya Edman tarafından belirlenecek yöntemle iletebilecektir.

11.2. Tedarikçi’nin Kullanıcı/Üyeler’e karşı hukuk, ahlak ve adap kurallarına aykırı nitelikte davranışlar sergilemesi, suç teşkil edecek eylemlerde bulunması ve/veya suç teşkil edecek eylemlerde bulunduğu izlenimi yaratması halinde ve bunlarla sınırlı olmaksızın Sözleşme’nin herhangi bir maddesine aykırı hareket etmesi halinde Edman, Tedarikçi’ye herhangi bir mehil vermeksizin işbu Sözleşme’yi yapacağı bir bildirim ile derhal feshetme hakkını haizdir.

11.3. Tedarikçi’nin Ürünleri’nin imalatının ve/veya satışının her ne sebeple olursa olsun imkansız hale gelmesi halinde Edman dilediği takdirde işbu Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda ve/veya Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun feshinde, sona ermesinde Ürünler’in imalatı ve/veya satışı ile ilgili tüketici nezdinde doğacak zararlar dahil her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluk tek başına Tedarikçi’ye ait olacaktır.

Tedarikçi’nin İnternet Sitesi üzerinden tanıtımını yaptığı Ürünler’e ve İnternet Sitesi’nde paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğu münhasıran kendisine ait olup; Tedarikçi, Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi Ürünler’e ve İnternet Sitesi’nde paylaştığı içeriklere ilişkin taleplerin tek muhatabı olduğunu, bu hususta Edman’ın herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde işbu bedeli Edman’ın ilk talebi üzerine nakden ve defaten Edman’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. TEBLİGAT

Tedarikçi bu Sözleşme’de beyan etmiş olduğu adresinin sabit olduğunu, bu adrese yapılacak olan tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını ve kanunen geçerli tebligat sayılacağını, adresinde değişiklik olduğunda yeni adresini Edman’a derhal yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunu aksi halde bu hizmet akdinde yazılı olan adrese yapılacak bütün tebligatların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. DİĞER HÜKÜMLER

13.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz olması ve/veya geçersiz sayılması diğer hükümlerinin de geçersiz olduğu anlamına gelmeyecek ve diğer hükümler geçerli kalmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, ekleri ile bir bütün olup; Sözleşme’de yapılacak her değişikliğin yazılı yapılarak, karşılıklı olarak imzalanması esastır.

13.2. Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir tarafça ihlaline karşın diğer tarafın Sözleşme ile sahip olduğu herhangi bir hakkını kullanmamış olması diğer tarafın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez ve diğer taraf müteakip ihlal hallerinde de Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanma hakkına sahiptir

14. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların bu Sözleşme’deki edimlerini gereği gibi veya hiç ifa edememesinin sebebi mücbir sebep haliyse ve mücbir sebep hali 1 (bir) aydan fazla sürüyorsa; Edman Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip olacaktır. Tedarikçi tarafından mücbir sebebin varlığının resmi makamların yazısı ile tevsik edilmiş olması gerekmektedir. Mücbir sebep halinde yükümlülüklerini yerine getirmede gecikecek veya yerine getiremeyecek taraf durumu derhal diğer tarafa bildirecektir.

15. YETKİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

15.1. Taraflar arasında işbu Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanacak her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

15.2. Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların hallinde Edman tarafından düzenlenen belgeler ve tutulan kayıtlar öncelikli geçerli kanıt olarak kabul edilecektir. Bu husus delil sözleşmesi hükmü niteliğinde addolunacaktır.

15.3. Taraflar iş bu Sözleşme’nin uygulanması sırasında çıkacak uyuşmazlıklarda Sözleşme ve hükümlerinin öncelikli olarak uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi Tedarikçi tarafından ödenecektir.

İşbu Sözleşme, 16(onaltı) madde ve 2(iki) Sözleşme Eki’nden ibaret olup; Taraflarca okunup tartışılarak [●] tarihinde 1 (bir) asıl olarak tanzim edilmiş ve aslı Edman’da kalmak üzere imzalanmıştır.

Ek-1: Mali Hükümler