Barbaros Mah. Ardıç Sok. Kent Plus Etap 4 Sitesi Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Edman Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. ("Edman") www.contechcenter.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden işbu Kullanım Koşulları’nın 2. maddesinde belirtilen hizmetleri sunmaktadır.

Yukarıda belirtilen İnternet Sitesi’ne ziyaret eden veya kullanan veya İnternet Sitesi’ne üye olan tüm gerçek ve tüzel kişiler, Kullanıcı olarak, işbu İnternet Sitesi Kullanım Koşulları’nı (“Kullanım Koşulları”) tümüyle okuduğunu, tüm içeriğini anladığını, işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan koşulları ve ayrıca bu koşulların ileride İnternet Sitesi üzerinden ilan edilerek tadil edilecek versiyonlarını ve bunlar dışında İnternet Sitesi’nde yer verilen her türlü hüküm, şart ve düzenlemeleri kabul ettiğini; bu hususlarda herhangi bir itiraz veya defi öner sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu Kullanım Koşulları, İnternet Sitesi’ni kullanan tüm gerçek ve/veya tüzel kişilerin erişimine imkan verecek şekilde İnternet Sitesi’nde yayınlanmakta olup; Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul etmediği takdirde İnternet Sitesi’nin kullanımından vazgeçmelidir.

Edman, tamamen kendi takdiriyle herhangi bir zamanda, işbu Kullanım Koşulları’nı ve İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içerikleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir, Kullanım Koşulları’nda yer alan düzenlemelere ve İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklere yenisini ekleyebilir, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Edman, bu hakkını önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın dilediği zaman ve şekilde kullanabilecek olup; Kullanım Koşulları’nda ve İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklerde meydana gelecek değişiklikler İnternet Sitesi’nde ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacaktır. Değiştirilmeyen hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

1. TANIMLAR

İşbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen;

Edman Hizmetleri: Edman’ın İnternet Sitesi aracılığı ile İnternet Sitesi Kullanıcı, Üye ve Hizmet Sağlayıcı(lar)’a sunmuş olduğu işbu Kullanım Koşulları’nın 2. maddesinde belirtilen hizmet ve uygulamaları,

Edman Veritabanı: İnternet Sitesi dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Edman’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanını,

Hizmet Sağlayıcı: Edman ile arasındaki sözleşme kapsamında İnternet Sitesi üzerinden kendisine tahsis edilen Edman Veritabanı’nda ürünlerinin tanıtımını yapan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

İçerik: İnternet Sitesi’nde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, belge, yazı, dosya, resim, video, rakam ve bunlarla sınırlı olmaksızın görsel, yazımsal ve işitsel tüm imgeleri

İnternet Sitesi: Her türlü hakkı Edman’a ait olan ve Edman’ın hizmetlerini sunduğu www.contechcenter.com alan adına sahip platformu

Kullanıcı: Herhangi bir suretle İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan, İnternet Sitesi’ni kullanan tüm gerçek veya tüzel kişileri

Üyelik: İnternet Sitesi’ne üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen, talep edilen bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde İnternet Sitesi’ne girilmesi akabinde Edman’ın onayı ve ilgili Kullanıcı’ya bu hususta bilgilendirme yapılması ile kazanılan ve İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanılabilmesi için gerekli olan statüyü

ifade eder.

2. EDMAN’IN HİZMETLERİ

2.1. Edman, Edman Veritabanı’na Hizmet Sağlayıcılar tarafından yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle Edman Veritabanı üzerinden Kullanıcı tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

Şüpheye mahal vermemek adına, Edman, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatını haiz olup; hiçbir surette Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından sağlanan İçerik(ler)’in, bu İçerik(ler)’e konu ürün ve hizmetlerin satıcısı, sağlayıcısı, sunucusu, ifa edicisi sıfatını haiz değildir. Aynı şekilde Edman, Hizmet Sağlayıcı’nın bayisi, acentesi, temsilcisi, iş ortağı ve/veya vekili olarak da addedilemez.

Bu kapsamda Edman’ın, İnternet Sitesi’ni kullanan, İnternet Sitesi üzerinden ürün ve hizmetlerini tanıtan, kendisine ait ürün ve hizmetlere ilişkin içerik sağlayan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya başkaca bir durumun söz konusu olup olmadığını araştırmak hususunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2.2. Edman, İnternet Sitesi üzerinden sağladığı herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme veya bu hizmetlere yenilerini ekleme hakkını haizdir.

3. İNTERNET SİTESİ’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin kullanımında ve İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlem ve yazışmalarda, işbu Kullanım Koşulları’na, İnternet Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, T.C. Kanunları ile yürürlükteki her türlü mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak ve adap kurallarına uygun hareket edeceğini; Edman’ın ve/veya başkaca 3. şahıs gerçek veya tüzel kişilerin şahsi veya ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına halel getirecek, hukuka aykırı nitelik taşıyacak, suç teşkil edebilecek, işlem, eylem ve davranışlardan kaçınacağını, İnternet Sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına tecavüz teşkil edecek ve/veya bu nitelikte bir sonuca sebebiyet verecek şekilde kullanamaz. Bu minvalde Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden yapacağı her türlü işlemi hukuka uygun amaçlarla gerçekleştirmekle mükelleftir. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden yapmış olduğu her türlü işlem ve eylemlerinden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu, bu işlem ve eylemlerinden dolayı Edman’ın sorumluluğuna gidilemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

3.3. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin İnternet Sitesi’ni kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran eylemlerde bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz, kilitleyemez, yanıltıcı ve/veya hileli herhangi bir davranış veya girişimde bulunamaz. İşbu maddede anılan hususların ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

3.4. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan resimleri, metinleri, videoları, listeleri, katalog, tanıtım, ilan, bilgi, içerik, tasarım, kod ve yazılımları, görsel ve işitsel imgeleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın veri tabanında yer alan herhangi bir bilgi veya içeriği kısmen veya tamamen kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, paylaşamaz ve her ne suretle olursa olsun işleyemez, bunları kullanarak başkaca bir içerik oluşturamaz, derleyemez, başkaca mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlayamaz, başka veritabanlarına aktaramaz, başkaca veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz, İnternet Sitesi üzerindeki ilanlara link vermek de dâhil olmak üzere bu sonucu doğuracak eylemlerde bulunamaz.

3.5.  İnternet Sitesi’ni veya İnternet Sitesi’nin herhangi bir kısmını, kısmen veya tamamen değiştirmek, bozmak, yetkisiz şekilde kullanmak, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmak, herhangi bir yöntem kullanarak API protokollerini kırmaya çalışmak, İnternet Sitesi sistemlerinin çalışmasına müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak, bu amaçla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmak, İnternet Sitesi parametrelerine izinsiz olarak erişmek veya bu parametreleri üçüncü kişilerle paylaşmak, İnternet Sitesi üzerinde örümcek, web crawler, otomatik program, data crawling (veri taraması), data mining (veri madenciliği) ve benzeri screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmak ve bu amaçla girişimlerde bulunmak, diğer Kullanıcı’nın, üyenin verilerine veya yazılımlarına izinsiz şekilde ulaşmaya çalışmak, İnternet Sitesi’nin iletişim veya teknik sistemlerini engellemek, bozmak ya da benzer şekilde müdahale etmek maksadıyla sistemlere erişim sağlamaya çalışmak ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın her ne suretle olursa olsun İnternet Sitesi’ni, herhangi bir içeriği veya sistemi işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen sınırlar dışında kullanmak hukuka aykırı ve yasaktır.  

Böyle bir durumun tespiti halinde Edman Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanımına son verilebilecek ve İnternet Sitesi’nin bu Kullanıcı tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. İşbu maddeye, Kullanım Şartları’nda belirtilen koşullara ve/veya yasal düzenlemelere aykırı kullanımın tespiti durumunda Edman’ın, kanundan ve sair mevzuattan doğan dava, takip ve yetkili makamlara şikayet hakkı dahil tüm hakları saklıdır. Kullanıcı anılan nitelikte kullanımlar sonucu Edman ve/veya başkaca kişi/kurumlar nezdinde oluşan zarar ve taleplerden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

3.6. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü hasar, zarar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarardan bahisle Edman’ın sorumluluğuna gidilemeyeceğini bildiğini ve bu yönde bir iddia ile Edman'dan tazminat veya başkaca herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.7. Edman; Kullanıcı’ya herhangi bir Kullanıcı’nın, üyenin işbu Kullanım Koşulları’na uygun hareket edeceği yönünde bir garanti veya taahhütte bulunamaz ve İnternet Sitesi’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir iddia, zarar veya talepten sorumlu tutulamaz.

3.8. İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi’nin içeriği yalnızca “olduğu şekilde” ve “mevcut haliyle“ esasına dayanılarak sunulmaktadır. Edman’ın, İnternet Sitesi’nin hatasız veya kesintisiz şekilde çalışacağına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüdü olmadığı gibi; İnternet Sitesi’nin amaca uygunluğu, İnternet Sitesi’ne erişim veya İnternet Sitesi’nin kullanımı neticesinde Kullanıcı’nın belli bir sonucu elde edememesi hususunda da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Edman, İnternet Sitesi’nin kesintiye uğramasından, İnternet Sitesi’nde yaşanacak herhangi bir gecikme, aksaklık ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir başarısızlıktan veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

3.9. İnternet Sitesi üzerinden verilen linkler aracılığı ile erişilen başkaca web siteleri ve portallar ile bu portallarda yer alan içerik ve sunulan hizmetlere ilişkin Edman’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
3.10. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların gizli bilgilerine de izinsiz ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluk kendisine aittir.

3.11. Kullanıcılar İnternet Sitesi üzerinden eriştikleri bilgileri amaca uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür. Hizmet Sağlayıcılar tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan Hizmet Sağlayıcılar’a veya 3. kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4. İNTERNET SİTESİ ÜYELİK İŞLEMLERİ

4.1. İnternet Sitesi’ne üye olmak isteyen Kullanıcı’nın, İnternet Sitesi üzerinden üyelikle ilgili gerekli işlemleri yapması ve Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması gerekmektedir. Bu işlem ve adımlar tamamlanmadan Üye statüsüne sahip olunması ve Üye statüsüne bağlı hak ve yetkileri haiz olunması mümkün değildir.

4.2. Edman, Üye statüsünün kazanılması ve İnternet Sitesi’ne Üye olunması için bir takım şartlar belirleme, belirlemiş olduğu şartları değiştirme, bunlara yenilerini ekleme ve tüm şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haizdir. Edman, Üyelik başvurusunu herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilecek olup; Üyelik başvurusu kabul edilmeyen Kullanıcı, Edman’dan herhangi bir iddia veya talepte bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Edman, gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliği sona erdirebileceği gibi; üyeliği sona eren Kullanıcı’nın yapacağı Üyelik talebini reddedebilecektir. Bu durumda Edman’a karşı herhangi bir iddia veya talep öne sürülemez.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. “Edman” markası ve logosu, www.contechcenter.com isimli İnternet Sitesi’nin ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm ögeleri, İnternet Sitesi’nin tasarımı, yazılımı ve bu çerçevede Edman tarafından oluşturulan/oluşturulacak her türlü marka, logo, tasarım, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Edman’ın mülkiyetindedir. Edman,  kendi mülkiyetinde olan fikri hakların, telif haklarının, marka ve tasarım haklarının ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin Kullanıcı/Üye dahil herhangi bir 3. şahıs tarafından her ne suretle olursa olsun elde edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, sergilenmesine, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, kopyalanmasına, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasına, üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ve/veya bu unsurları içerecek şekilde herhangi bir çalışma yapılmasına kesinlikle izin vermemektedir.  

Bu kapsamda Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerinde Edman’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, yukarıda belirtilen nitelikte ve/veya bu sonucu doğurabilecek her türlü eylemden beri duracağını, Edman’ın bu haklarına halel getirecek her türlü davranıştan kaçınacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcı’nın her ne sebeple olursa işbu Sözleşme’de anılan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde Edman, bu yükümlülüğü ihlal eden Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanımına son verilebilecek ve İnternet Sitesi’nin bu Kullanıcı tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. Ayrıca Edman’ın kanundan ve sair mevzuattan doğan her türlü dava, şikayet, takip ve talep hakları saklı olup;  Kullanıcı, ihlal durumunda Edman’ın ve/veya başkaca 3. şahısların uğradığı maddi-manevi her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Kullanıcı, IP adresi, tarih/saat vb. bilgileri İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği bilgisi, tarayıcı (browser) tipi, domain tipi, çerez (cookie) kayıtları gibi İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı verilerinin Edman tarafından mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle kullanılabileceğini, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, tasnif edilip, muhafaza edilebileceğini, paylaşabileceğini, aktarılabileceğini, ifşa edebileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini bilmekte ve bu hususa muvafakat etmektedir.

Edman, İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı Kullanıcı verilerini, Kullanıcı güvenliğini sağlamak, yükümlülüklerini ifa etmek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek, profilleme ve istatistiksel çalışmalar yapmak, alışkanlık ve beğeniler kapsamında kişiye yönelik teklif ve hizmetler sunmak, talep ve şikayet süreçlerinin yönetmek, kendi süreçlerini iyileştirme amacıyla gerekli değerlendirme ve araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak gibi amaçlarla bizzat işleyebilir, bu hususlarda işbirliği içinde olduğu firmalara aktarım yapabilir ve bu durumda bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

6.2. Edman, Kullanıcı’ya özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek amacıyla İnternet Sitesi’ne teknik vasıtalarla (görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, Kullanıcı davranışları vb.) belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları (“Çerezler”) yerleştirebilmektedir. Kullanıcı/Üye, Çerezler’i kaldırabilir veya reddedebilir; fakat bu durumda İnternet Sitesi’nin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

7. KULLANIM KOŞULLARI DEĞİŞİKLİKLERİ

Edman, işbu Kullanım Koşulları’nı tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Kullanım Koşulları Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. İşbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8. MÜCBİR SEBEP

Edman’ın Sözleşme konusu yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, salgın hastalıklar, kötü hava koşulları, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme, güncelleme veya yenileme çalışmaları ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Edman’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır.

9. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Kullanıcı/Üye, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde Edman’ın defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir.

9.3. İşbu Kullanım Koşulları’ndan doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. Taraflar arasında, işbu Kullanım Koşulları’nın yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9.4. Edman’ın işbu Kullanım Koşulları’nda anılan haklarından birisini kullanmaması, mezkûr haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

10. YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Edman tarafından İnternet Sitesi’nde yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girecek ve Kullanım Koşulları’nda yapılacak değişiklikler de aynı şekilde İnternet Sitesi’nde yayınlandığı an itibariyle Kullanıcı ve Üye için bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanmak suretiyle işbu Kullanım Koşulları”nı ve Kullanım Koşulları’nda yapılacak değişiklikleri kabul etmiş bulunmaktadır.